REKLAMAČNÍ ŘÁD

Jak vrátit zboží: Podmínky pro vrácení zboží Zboží, které bylo zakoupeno pomocí prostředků vzdálené komunikace, je možné vrátit, popřípadě vyměnit ve 14-denní lhůtě. V této lhůtě je možné zboží vrátit osobně nebo ho zaslat na adresu naší firmy. Zboží vracejte s kompletním zakoupeným příslušenstvím a velmi doporučujeme vracet zboží v původním obalu. Vrácení zboží osobně: Dopravte zboží po telefonické dohodě na adresu:19011.Praha 9.ul. Podnikatelska 554.

Jestliže zboží splňuje podmínky pro vrácení v zákonné lhůtě, budou Vám ihned vráceny peníze. Zaslání vráceného zboží: Vrácené zboží zasílejte na adresu Aqua-Storm,19011.Praha 9.ul. Podnikatelska 554. Zboží řádně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a přiložte vyplněný formulář „odstoupení od smlouvy“ v zákonné lhůtě. V odstoupení prosím uveďte Vaši kontaktní adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, na který si přejete poukázat vrácené peníze. Jestliže zboží splňuje podmínky pro vrácení v zákonné lhůtě, budou Vám bezodkladně vráceny peníze na účet. Vrácené zboží nezasílejte na dobírku – taková zásilka nebude přijata. Odpovědnost za vady prodávané věci.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Nestanoví-li Občanský zákoník jinak, bezvadností se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že má věc při převzetí kupujícím vadu (vady), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadách věděl nebo je sám způsobil či se jedná o věc již použitou.

Ochrana osobních údajů Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Provozovatel internetového obchodu www.aquastorm.cz, se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, nebo za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků), pro provádění účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby. Kupující do dovolání (nebo jak to je v obchodu definované) souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, akčních slev a speciálních nabídek obchodu www.aquastorm.cz, které se oborově vztahuje k jeho dřívějšímu nákupu u dodavatele.

Dodavatel se zavazuje zvýhodněné nabídky odeslat maximálně 24x ročně. Taková obchodní sdělení se považují za vyžádané zprávy. Provozovatel uchovává údaje kupujícího, kterými jsou jméno, příjemní, firma, IČO, DIČ, adresa, sídlo, e-mail (a další, které jsou v objednávce k vyplnění a ukládají se). Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze nebo odhlášení zasílání dalších nabídek dle předchozího odstavce, požádá-li o to písemnou formou nebo elektronicky. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat a dále nezasílat obchodní sdělení Výhrada správnosti nabídkové ceny: Ceny uvedené v e-shopu obsahují aktuální ceny s výjimkou případů, kdy výrobce neinformoval Prodávajícího o změně ceny. Ve výjimečných případech, může dojít i přes kontrolu ceníků k zobrazení chybné ceny, kterou zjistíme až po přijetí Vaší objednávky.

V případě zřejmé chyby při uvedení na webových stránkách prodávajícího či sjednání kupní ceny zboží platí cena obvyklá na trhu u daného zboží (komodity). V případě vzniku situace, kdy je e-shopem omylem nebo z důvodu technické či databázové chyby zobrazovaná cena proti skutečnosti rozdílná, Prodávající Kupujícího obratem informuje o ceně správné. Dále stanoví přiměřenou lhůtu pro vyjádření Kupujícího, zda s opravenou cenou souhlasí nebo ji odmítá. Odmítnutím nové ceny Kupujícím se kupní smlouva ruší. Vzniklá situace je již důvodem k odstoupení od kupní smlouvy, kterékoliv ze stran. Přestože se snažíme o maximální aktuálnost a správnost zobrazovaných informací a cen, může popsaná situace vzniknout. Je pro nás důležité Vás o této možnosti informovat. Děkujeme za pochopení. Provozovatel neručí za případné typografické chyby na stránkách.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.07.2015 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro kupující v pozici spotřebitele – nepodnikatele) a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. ——————————————————————————————— 1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Aqua-Storm, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“ ———————————————————————————————

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“ ———————————————————————————————

2. Důsledky odstoupení od smlouvy ———————————————————————————————

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“. ——————————————————————————————— a) Převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese již výše uvedené. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. b) Náklady spojené s vrácením zboží Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“ ——————————————————————————————— b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy V …………………. dne ……………. Aqua-Storm ,Podnikatelská 554, Praha 9, 19011 Czech republic IČ: 71640576 e-mail: info@aquastorm.cz.cz Oznámení o odstoupení od smlouvy Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………………………. ze dne ………………………… (datum objednání(*)/datum obdržení(*) ____________________ Podpis spotřebitele Jméno a příjmení spotřebitele Adresa spotřebitele (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.